English

CHOCOLATE CAKE

Chocolate cake with fresh fruit decorate 10".
Details

FOR BOY

For boy Blue flower cake with fresh fruit decorate 10 inch
Detail

HEART SHAPE CAKE

Heart shape red rose cake 8 inch.
Detail

PRINCESS'S PINK ROSE CAKE

Princess's pink rose cake with fresh fruit decorate 12 inch
Details

PRINCESS'S PINK ROSE CAKE

Princess's pink rose cake with fresh fruit decorate 12 inch
Details

1
2
3
4
5

Customer Cake

Green Forest nhan lam banh noel theo yeu cau của khách hàng, chúng tôi có nhiều mẫu cho quí khách lựa chọn hoặc làm theo mẫu của khách hàng... chất lượng đảm bảo

Detail

Wedding Cake

Green Forest nhan lam banh dam cuoi theo yeu cau của khách hàng, chúng tôi có nhiều mẫu cho quí khách lựa chọn hoặc làm theo mẫu của khách hàng... chất lượng đảm bảo

Detail

Birthday Cake

Green Forest nhan lam banh sinh nhật theo yeu cau của khách hàng, chúng tôi có nhiều mẫu cho quí khách lựa chọn hoặc làm theo mẫu của khách hàng... chất lượng đảm bảo

Detail

Christmas Cake

Green Forest nhan lam banh noel theo yeu cau của khách hàng, chúng tôi có nhiều mẫu cho quí khách lựa chọn hoặc làm theo mẫu của khách hàng... chất lượng đảm bảo

Detail

Drink

Green Forest nhan lam banh sinh nhật theo yeu cau của khách hàng, chúng tôi có nhiều mẫu cho quí khách lựa chọn hoặc làm theo mẫu của khách hàng... chất lượng đảm bảo

Detail